We make you the best!
SSANG YONG STEEL

강판류

강판류

EXPENDED METEL

철판망은 콘크리트 보강용, 울타리용, 방음 및 보온재 보강용, 건축설비용, 각종 인테리어용등에 사용됩니다.

Conduit Tubes - KSC 8401 -1997

※ 적색표기 제품은 판매가능, 기타제품은 문의요망.

제품목록
용도 MODEL MESH STRANO 3'×6' 4'×8'
KS JIS SWM LWM T(m/m) W(m/m) kg kg
 • 1.Metal Lath 용
 • 2.시서물과 안전보호용
 • 3.버스의 엔진 카-바
 • 4.외관장식용
SS-132 XS-32 12.7 30.5 1.6 2.0 6.60 11.74
SS-133 XS-33 2.3 3.0 14.24 25.31
SS-241 XS-41 23.4 52.0 1.6 2.0 3.59 6.38
SS-242 XS-42 2.3 2.5 6.45 11.47
SS-243 XS-43 3.2 3.5 12.57 22.35

EXPANDED - METAL(GRATING TYPE)

제품목록
용도 MODEL MESH STRANO 3'×6' 4'×8'
KS JIS SWM LWM T(m/m) W(m/m) kg kg
 • 1.검사통로
 • 2.보량상장및 계단
 • 3.구조물 설치용
 • 4.P.S.P 대용
 • 5.COECK PLATE 및 GRATING 용
SG-362 XG-132 35.9 101.6 4.5 7.0 23.07 41.01
SG-363 XG-21 6.0 7.0 30.76 54.68
SG-364 XG-23 6.0 9.0 39.57 70.34
SG-342-1 XG-11 33.9 136.1 7.0 7.0 24.40 43.38
SG-343-1 XG-12 7.0 7.0 32.54 57.84
SG-344-1 XG-13 9.0 9.0 41.88 74.46

EXPANDED - METAL(FENCE TYPE)/h4>

제품목록
용도 MODEL MESH STRANO 3'×6' 4'×8'
KS JIS SWM LWM T(m/m) W(m/m) kg kg
 • 1.고속도로 중앙분리 및 차광 Fence
 • 2.공장. 주택. 공원 등의 Fence
SS-341 XS-61 33.9 80.0 2.3 3.0 5.34 9.50
SS-342 XS-62 3.2 4.0 9.90 17.61
SS-343 XS-63 4.5 5.0 17.42 30.97
SS-512 XS-72 50.8 152.4 3.2 4.0 6.61 11.76
SS-513 XS-73 4.5 5.0 11.62 20.67